اولین همایش ملی ورزش، آموزش و سلامت

دبیر علمی کنفرانس: دکتر بهزاد پاک راد دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر موسی عبادی تلفن تماس با دبيرخانه: 38260677-081 داخلی 219 وب سايت همايش: conf.isc.gov.ir/seh96 کانال تلگرام: conf_seh96@ محورهای همایش ورزش و فناوری فیزیولوژی و تغدیه ورزشی ورزش و سبک زندگی سالم مکمل های ورزشی و مواد نیرو زا .روان شناسی رشد و یادگیری حرکتی ورزش و تندرستی در آیات و [...]

توسط | ۱۳۹۶/۹/۲۷ ۱۲:۴۷:۱۹ تیر ۱۲ام, ۱۳۹۴|Financial, International, Taxes|بدون ديدگاه

Entertainment industry acquisitions

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into [...]

توسط | ۱۳۹۴/۴/۱۲ ۱۶:۵۵:۱۹ تیر ۱۲ام, ۱۳۹۴|Acquisitions, Financial, Governments, Taxes|بدون ديدگاه

What acquisitions should you make?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into [...]

توسط | ۱۳۹۴/۴/۱۲ ۱۶:۰۹:۵۹ تیر ۱۲ام, ۱۳۹۴|Financial, International, Taxes|بدون ديدگاه

International tax changes

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into [...]

توسط | ۱۳۹۴/۴/۱۲ ۱۶:۰۹:۲۹ تیر ۱۲ام, ۱۳۹۴|Acquisitions, Financial, International, Taxes|بدون ديدگاه

International investment advice

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into [...]

توسط | ۱۳۹۴/۴/۱۲ ۱۶:۰۹:۰۲ تیر ۱۲ام, ۱۳۹۴|Financial, International, Taxes|بدون ديدگاه